تغییرات تعرفه های سال 99

تغییرات تعرفه های سال 99

تصویب جدول تعرفه ها و حقوق ورودی کالاهای وارداتی جهت اجرا در سال ۱۳۹۹

ردیف تعرفه مشمول حذف ،ایجاد، افزایش یا کاهش حقوق ورودی شده است.

با رعایت ماده 11 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات. از ابتدای سال 99 قابل اجرا می باشد.

لینک دانلود: 4_5769338347906401951 (1)

فهرست تعرفه ها و شرح مشخصات اقلام مورد نیاز جهت مقابله با ویروس کرونا

فهرست تعرفه ها و شرح مشخصات اقلام مورد نیاز جهت مقابله با ویروس کرونا (کووید 19) بر اساس طبقه بندی نظام هماهنگ سازمان جهانی گمرک

لینک دانلود:4_6032869505305151541 (1)

بخشنامه

بخشنامه

معاون فنی گمرک در واکنش به اطلاعیه بانک مرکزی مبنی بر اعلامیه تامین ارز یک میلیارد دلار کالایی که به گمرک اظهار نشده است، گفت:

اگر صاحب کالایی علیرغم اخذ کدرهگیری بانک، عامدا نسبت به ترخیص قطعی کالای اظهاری خود اقدام نکند گمرک نسبت به متروکه آن اقدام خواهد کرد و نگهداری کالا از مصادیق احتکار کالا محسوب می‌شود.

70 خان گمرک

70 خان گمرک

70 خان گمرک چیست؟

نگاهی به تشریفات و تسهیلات گمرکی

برخی علل و عوامل کندی زمان ترخیص کالا در گمرک

70خان گمرک چیست ؟نگاهی به تشریفات و تسهیالت گمرکی
گمرک تقویت کننده ثبات برای مردم ، شکوفایی اقتصادی و محیط زیست
این شعار سال 2020 سازمان جهانی گمرک است.
ایجاد مقررات گمركی ساده و هماهنگ همواره مورد توجه كشورها و گمركات بوده است.
سازمان جهانی گمرک )شورای همکاری گمركی( براساس كنوانسیون مورخ 24/9/1329 هجری شمسی مطابق با 15 دسامبر
1950 میالدی ایجاد گردیده است و كشور ایران علیرغم اینکه از موسسین آن بوده در اسفند ماه سال 1337 هجری شمسی به
آن پیوسته است .در سال 1994 شورا تصمیم گرفت كه 26 ژانویه هر سال )6 بهمن( را روز جهانی گمرک نامگذاری نمایند.
بر اساس ماده 2 قانون امور گمركی : گمرک جمهوری اسالمی ایران سازمانی دولتی تابع وزارت امور اقتصادی و دارایی است
كه به عنوان مرزبان اقتصادی كشور نقش محوری و هماهنگ كننده را در مبادی ورودی و خروجی كشور دارد و مسؤول
اعمال حاكمیت دولت در اجرای قانون امور گمركی و سایر قوانین و مقررات مربوط به صادرات و واردات و عبور)ترانزیت(
كاال و وصول حقوق ورودی و عوارض گمركی و مالیاتهای مربوطه و الزامات فنی و تسهیل تجارت است.
گمرک بعنوان پل ارتباطی میان سیاستهای مالی و بازرگانی و بعنوان مهم ترین سازمان اثر گذاردر روند تجارت بین المللی،از
اهمیت و حساسیت ویژه ای برخوردار است. اجرای مناسب برنامه ها و سیاست های مالی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی
دولت ، مستلزم سازمان گمركی كارآمد ، موثر و هوشمند است.
تحوالت حادث شده در یکی دو دهه اخیر ، موجب گردیده كه وظایف و ماموریت های گمركات كشورها از وظایف سنتی
)تامین در آمد برای خزانه دولت و حمایت از صنایع و تولیدات داخلی ( بسیار فرا تر رفته و طیف وسیعی از الزامات ملّی و بین
المللی در رابطه با مبادالت و تجارت خارجی را شامل گردد.
اجرای الزامات ملّی و بین المللی در جهت حفاظت از جامعه در قبال كاال ها و مواد زیان آور ، خطرناک و پرتو زا ، حفاظت
های فرهنگی ، بهداشتی ، زیست محیطی ، رعایت استاندارد های ملّی ، حفاظت از سالمت اقتصادی و تجارت قانونمند از طریق
مقابله با قاچاق كاال و مواد مخدّر .
كمک به تحقق اهداف دولت در جهت مبارزه با جرائم سازمان یافته فرا ملّی ، مبارزه با تروریسم و پولشویی و سایر اهداف
توسعه ملّی ، از جمله مسائلی است كه امروزه در ارتباط با وظایف و مأموریت های سازمانی گمركات كشورها قرار دارد.
اینگونه الزامات با توجه به روند توسعه كشورها و مقتضیات ملّی و تحوالت بین المللی ، حسب مورد اولویت و اهمیتی حیاتی
یافته و سایروظایف و مأموریت های گمركات ، نظیر كسب در آمد برای خزانه در رده های بعدی قرار گرفته است.

لینک دانلود:خان گمرک

ابلاغیه مصوبه ستاد مقابله با کرونا جهت واردات اقلام بهداشتی

ابلاغیه مصوبه ستاد مقابله با کرونا جهت واردات اقلام بهداشتی مورد نیاز وزارت بهداشت 

لیست تجهیزات پزشکی سرمایه ای

لیست اقلام حفاظت فردی و مصرفی 

مآخذ حقوق ورودی 5 درصد

لینک دانلود:4_6039475259495679505 (1)

بخشنامه قانون اصلاحات گمرکی سال 99

آخرین اصلاحات و الحاقات قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن

لینک دانلود: قانون اصلاحات گمرکی

بخشنامه 99/340

فهرست تعرفه ها و شرح مشخصات اقلام مورد نیاز جهت مقابله با ویروس کرونا (کووید 19) توسط مرجع طبقه بندی نظام هماهنگ سازمان جهانی گمرک (wco) به زبان انگلیسی و ترجمه آن به زبان فارسی به وزارت صمت اعلام شد.

لینک دانلود بخشنامه 4_6032973245945218424 (1)

بخشنامه

بخشنامه 60/20169

تغییر سود بازرگانی و حقوق ورودی لباس گان (محافظ پرستار) از 55 درصد به 5 درصد