70 خان گمرک

70 خان گمرک

70 خان گمرک چیست؟

نگاهی به تشریفات و تسهیلات گمرکی

برخی علل و عوامل کندی زمان ترخیص کالا در گمرک

70خان گمرک چیست ؟نگاهی به تشریفات و تسهیالت گمرکی
گمرک تقویت کننده ثبات برای مردم ، شکوفایی اقتصادی و محیط زیست
این شعار سال 2020 سازمان جهانی گمرک است.
ایجاد مقررات گمركی ساده و هماهنگ همواره مورد توجه كشورها و گمركات بوده است.
سازمان جهانی گمرک )شورای همکاری گمركی( براساس كنوانسیون مورخ 24/9/1329 هجری شمسی مطابق با 15 دسامبر
1950 میالدی ایجاد گردیده است و كشور ایران علیرغم اینکه از موسسین آن بوده در اسفند ماه سال 1337 هجری شمسی به
آن پیوسته است .در سال 1994 شورا تصمیم گرفت كه 26 ژانویه هر سال )6 بهمن( را روز جهانی گمرک نامگذاری نمایند.
بر اساس ماده 2 قانون امور گمركی : گمرک جمهوری اسالمی ایران سازمانی دولتی تابع وزارت امور اقتصادی و دارایی است
كه به عنوان مرزبان اقتصادی كشور نقش محوری و هماهنگ كننده را در مبادی ورودی و خروجی كشور دارد و مسؤول
اعمال حاكمیت دولت در اجرای قانون امور گمركی و سایر قوانین و مقررات مربوط به صادرات و واردات و عبور)ترانزیت(
كاال و وصول حقوق ورودی و عوارض گمركی و مالیاتهای مربوطه و الزامات فنی و تسهیل تجارت است.
گمرک بعنوان پل ارتباطی میان سیاستهای مالی و بازرگانی و بعنوان مهم ترین سازمان اثر گذاردر روند تجارت بین المللی،از
اهمیت و حساسیت ویژه ای برخوردار است. اجرای مناسب برنامه ها و سیاست های مالی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی
دولت ، مستلزم سازمان گمركی كارآمد ، موثر و هوشمند است.
تحوالت حادث شده در یکی دو دهه اخیر ، موجب گردیده كه وظایف و ماموریت های گمركات كشورها از وظایف سنتی
)تامین در آمد برای خزانه دولت و حمایت از صنایع و تولیدات داخلی ( بسیار فرا تر رفته و طیف وسیعی از الزامات ملّی و بین
المللی در رابطه با مبادالت و تجارت خارجی را شامل گردد.
اجرای الزامات ملّی و بین المللی در جهت حفاظت از جامعه در قبال كاال ها و مواد زیان آور ، خطرناک و پرتو زا ، حفاظت
های فرهنگی ، بهداشتی ، زیست محیطی ، رعایت استاندارد های ملّی ، حفاظت از سالمت اقتصادی و تجارت قانونمند از طریق
مقابله با قاچاق كاال و مواد مخدّر .
كمک به تحقق اهداف دولت در جهت مبارزه با جرائم سازمان یافته فرا ملّی ، مبارزه با تروریسم و پولشویی و سایر اهداف
توسعه ملّی ، از جمله مسائلی است كه امروزه در ارتباط با وظایف و مأموریت های سازمانی گمركات كشورها قرار دارد.
اینگونه الزامات با توجه به روند توسعه كشورها و مقتضیات ملّی و تحوالت بین المللی ، حسب مورد اولویت و اهمیتی حیاتی
یافته و سایروظایف و مأموریت های گمركات ، نظیر كسب در آمد برای خزانه در رده های بعدی قرار گرفته است.

لینک دانلود:خان گمرک

0 پاسخ

پاسخ دهید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
مشارکت رایگان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *