اعلام تعرفه

اعلام تعرفه

تعرفه

اعلام تعرفه گمرکی

فیلتر نسجی به شکل پد ذیل ردیف تعرفه 59119090 طبقه بندی می شود.

تعرفه کالا

اعلام تعرفه

تعرفه

اعلام تعرفه گمرکی

فیلتر اکسیژن دستگاه کمک تنفسی ذیل ردیف تعرفه 84213990 طبقه بندی می شود.

تعرفه کالا

اعلام تعرفه

تعرفه

اعلام تعرفه گمرکی

سیستم پیجینگ و اینترکام ذیل ردیف تعرفه 85176980 طبقه بندی می شود.

تعرفه کالا

اعلام تعرفه

تعرفه

اعلام تعرفه گمرکی

پمپ سانترفیوژ آتش نشانی ذیل ردیف تعرفه 84137090 طبقه بندی می شود.
خبر گمرکی